Skip til hoved indholdet
    Hjem Specialbørnehaven Solsikken Specialpædagogik

Specialpædagogik

Børnefællesskabet i Solsikken

Glæde, mangfoldighed og udvikling er værdierne for arbejdet i Solsikken

Børnehavelivet i Solsikken er et mangfoldigt børnehave liv med mange forskellige børn, der kalder på forskellige pædagogiske tilgange. 

Hver gruppe i Solsikken er er kendetegnet ved at være et lille specialpædagogisk miljø, hvor barnet mødes af fagligt personale i en hverdag hvor barnets kompetencer, deltagelses muligheder i leg og udvikling er i fokus.

Fælles for alle børnene i Solsikken er ; at deres udvikling kræver en specialpædagogisk indsats. En af vores værdier er at møde barnet i nuet, gå på opdragelse i deres interesse, udvikle deres evne til at begå sig i deres hverdag med blik for netop deres kompetencer, glæder og muligheder. Vi bestræber os på både at møde det enkelte barn og gruppen med glæde, samspil, relationer, aktiviteter, nærvær og leg. Vores mål er at give børnene et alsidigt børnehaveliv med trivsel, leg og læring som nøgleord.

Mange af børnene har brug for en særlig indsats til at kunne lære det de helt grundlæggende kompetencer som kommunikation samt sociale og praktiske færdigheder. Børnene har brug for en overskuelig og forudsigelig hverdag for at lære at kunne mestre hverdagens leg og rutiner, samt at kunne handle mere  selvstændigt 

Kommunikation er et vigtigt omdrejningspunkt i det pædagogiske arbejdet med børnene i Solsikken. Kommunikation er for alle mennesker et afgørende forhold til at kunne udtrykke følelser og for at have medindflydelse på eget liv. Dette er Personalets kommunikation til barnet og ikke mindst at arbejde med det enkeltes barns kommuniaktion til omverden Her gøres der brug af forskellige visuelle og sanselige  metoder til at skabe forudsigelighed, genkendelighed og struktur i børnehavelivet.

I solsikken har vi både indendøre og udenfor har vi rigtig gode rammer og faciliteter som f.eks. varmtvandsbassin, motorikrum, bål - og multihus samt sanselegeplads og minibus.

Den pædagogiske tilgang til børnene i Solsikken bygger på en bred faglighed blandt pædagogerne.

Low arousal, som på dansk kaldes for tilpasset, rolig eller afstemt pædagogik
Fokus er at den fagprofessionelle tager ansvar for barnets ved at have egen adfærd og pædagogiske tilgang i fokus for at skabe trivsel og udvikling hos det enkelte barn og børnefællesskabet.

GROW- som bygger på en neuropædagogiske tilgang, hvor der arbejdes indenfor nærmeste udviklingszone. I det pædagogiske arbejde med Grow skelnes der mellem den biologiske alder og barnets udviklingsalder. Eksempelvis kan et barn på 4 år være 3 måneder i sin udviklingsalder indenfor opmærksomhed og/ eller sin evne til at afstemme sig følelsesmæssigt.

Visuelle pædagogiske redskaber: dagstavler, sekvenstavler, sociale historier, tegninger m.v.

Kommunikation: Pecs - billedkommunikation, tegn til tale, konkreter.

TEACCH:  (Autisme gruppen) TEACCH er en pædagogisk tilgang, hvor grundprincippet bygger på at lære barnet, at navigere i det omkringliggende samfund så godt muligt.  TEACCH ændrer ikke på barnets grundlæggende adfærd,  men er et  individuelt pædagogisk tilrettelagt pædagogisk struktureret tilgang, der arbejder med at øge barnets selvstændighed. Der tages udgangspunkt det enkelte barns kompetencer, styrkesider og interesser for at skabe motivation og udvikling.

Udviklingsbeskrivelser/ status rapport: En gang om året udarbejdes der en rapport vedr. barnets udvikling og trivsel. I forbindelse med denne rapport afholdes der et møde hvor sagsbehandler, forældre, evt plejeforældre, og solsikken terapeuter og barnets kontaktpædagog, samt Solsikkens faglige koordinator deltager.

Mål-arbejdet:

Når et barn starter i Solsikken udarbejder vi i samarbejde med hjemmet et mål for barnet. Med udgangspunkt i læreplanen laver vi et mål, som kunne lyde således: X skal blive fortrolig med sin PECS-mappe. Dette betyder at dette mål har et særligt fokus, men der samtidig også arbejdes med en række underliggende mål som også har betydning for det enkeltes barn udvikling og trivsel

En målperiode er halvårlig og ligger i januar og juni. Målarbejdet tilstræbes at dokumenteres via observationer, film, billeder og skrevet i et måldokument, så vi sikrer at vi er på vej i den rigtige retning. Slutvis bliver målperioden evalueret i samarbejde med hjemmet og vi udvælger et nyt mål for barnet.

Vores erfaring er, at når der arbejdes med målet i børnehaven og i hjemmet samtidig, vil udviklingen oftest være mere positiv og vi kan nå længere. 

Andet:

To pædagoger deltager årligt i Specialpædagogisk Konference i Middelfart og alle ansatte bliver løbende tilbudt diverse relevante kurser og efteruddannelse.

Ligeledes tilstræbes der at pædagogerne kommer på kursus indenfor områder der kvalificerer deres arbejde i Solsikken

Dagtilbuddene i Aarup-området
Indre Ringvej 2
Aarup 5560

Telefon: 24 61 78 76
sytra@assens.dk

Nyttige links