Specialbørnehaven

Pædagogik

Dagligdagen i Solsikken er en alsidig hverdag, hvor børnene stimuleres og på forskellig vis får udviklingshjælp. Vores leg og aktiviteter er inspireret af - og sammen med - børn og voksne fra vuggestue og børnehaven. Vi tilpasser miljø, udfordringer og oplevelser til det enkelte barns behov.

Tilbuddet i Solsikken er tværfagligt og de forskelliges faggruppers bevågenhed er dagligt på barnet. Det betyder, at vi i mange situationer drager nytte af den enkelte faggruppes kompetence og integrerer den i så mange aktiviteter som muligt. F.eks. anviser fysioterapeuten en bestemt måde et barn kan sidde på ved morgensang som gør, at barnets muskler udspændes. Eller pædagogen anviser, hvordan barnet forberedes på den aktivitet, det nu skal i gang med. Vores metoder og ideer både udveksles og udvikles med børnenes forældre.


Generelt har vi en meget tæt kontakt med forældrene i Solsikken for at sikre barnets trivsel og udvikling. Vi taler i telefon og mødes ved behov, samt beskriver dagligt barnet børnehaveliv med dagbog og billeder på Børneintra.

Når et barn har fået en plads i Solsikken inviteres forældre og barn til at komme og se børnehaven og få yderligere informationer. Inden opstart tilbyder vi et hjemmebesøg, hvor kontaktpædagog og eventuel fysioterapeut/ergoterapeut kommer hjem og møder barnet i dets vante hjemmemiljø. Her er der tid til at høre lidt mere om barnet og aftale, hvordan det skal starte. Vi har billeder med af børn og voksne i Solsikken så barnet kan forberedes på sin nye hverdag.

 Efter ca. 3 måneder inviterer børnehaven til et opstartsmøde. Her deltager kontaktpædagogen, fysio- og ergoterapeut, ledelse og eventuelt andre tværfaglige samarbejdspartnere samt barnets forældre. Hensigten med mødet er, på baggrund af alle parters kendskab til barnet, at udforme en individuel handleplan som udviklingshjælpen efterfølgende tager afsæt i.


Vi holder samarbejdsmøder med forældre, årlige statusmøder, tværfaglige møder og udarbejder individuelle handleplaner der løbende revideres.